Obchodní podmínky

OBSAH:

 • Obecná ustanovení
 • Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 • Cena a Způsob úhrady
 • Dodací podmínky
 • Zabezpečení a Ochrana autorských práv
 • Odstoupení od smlouvy
 • Práva z vadného plnění, reklamace
 • Garance vrácení peněz
 • Vyloučení odpovědnosti
 • Zvláštní ustanovení – pravidla pro vybrané produkty – SEMINÁŘE (kurzy)
 • Závěrečná ustanovení
 • OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel

Šárka Beranová, Robčice 22, 332 09, 

IČO 14116863

Tel.: +420 773 209 553

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále také pořadatele) a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.sarkaberanova.cz Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 • OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena je uvedeno na webových stránkách prodávajícího www.sarkaberanova.cz Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním závazné objednávky zákazníkem prostřednictvím objednávkových formulářů na výše uvedené webové stránce nebo prostřednictvím emailu či telefonu. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.5. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt / službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt / službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt / službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.6. Vlastnické právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.7. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 • CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů a služeb je uvedena na webových stránkách prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající zákazníkovi vystaví v souvislosti s platbami prováděnými na základě smlouvy daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.3. Cenu produktu/služby a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník v hotovosti.

3.4. Cenu produktu/služby a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník bezhotovostně způsobem zvoleným v prodejním formuláři.

Využít můžete těchto možností plateb:

 • bankovním převodem na základě faktury

3.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt / službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů a programů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. U fyzických produktů se dodáním rozumí odesláním balíčku na adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři skrze domluveného dodavatele, a to nejpozději do deseti dnů, není-li uvedeno jinak.

 • ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty či služby, které prodávající prodává (online produkty, programy, služby) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 • Oznámení o odstoupení od smlouvy
 • Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum(*)
 • (*) = povinné údaje (nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte)

Odešlete formulář prosím emailem na dula@sarkaberanova.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: dula@sarkaberanova.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.
 • PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však jednoho měsíce od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese dula@sarkaberanova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny, a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy, může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou kupujícímu vzniknout díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při jejich aplikaci v praxi.

 • GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože mi záleží na vaší spokojenosti s mými produkty, poskytuji vám u vybraných produktů možnost do 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený produkt či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na dula@sarkaberanova.cz  s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

 • VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti aromaterapie, těhotenství, porodu a šestinedělí. Informace, které jsou které jsou zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi je čistě ve vaší zodpovědnosti. Případná zdravotní rizika vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

 • ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTYSEMINÁŘE (kurzy)

10.1 Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webové stránky vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, emailem či telefonicky, a to nejpozději 3 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

10.2 Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři.

10.3 Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

10.4 Cena semináře je uvedena na vybrané webové stránce prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, stravování, místě konání, apod.

10.5 Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle uvedené splatnosti, nejpozději však 3 dny před konáním semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi na vyžádání daňový doklad.

10.6 Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníkovi cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u registrace.

10.7 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, střediska či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

10.8 Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům jeho seminářů.

10.9 Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

10.10

V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektorku o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby.

10.11 Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského právaúčast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

Storno podmínky

Žádost o zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu dula@sarkaberanova.cz

Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.

 • Při zrušení své účasti více než 30 dnů před konáním semináře – bez storno poplatku. 
 • Při zrušení své účasti méně než 30 a více než 14 dní před začátkem semináře – 70% z ceny semináře.
 • Při zrušení své účasti méně jak 14 dnípřed začátkem semináře – storno poplatek – 100% z ceny semináře.
 • Účastník má možnost již uhrazenou částku po domluvě převést na koupi jiného semináře z nabídky poskytovatele ve výši celé platby nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka.
 • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta na nového účastníka.
 • V případně nemožnosti zúčastnit se z důvodu nemoci, je možné si daný seminář po předložení potvrzení o nemoci nahradit v dalším možném termínu.
 • Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.3. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající. Stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese dula@sarkaberanova.cz

  Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

  Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 5.11.2022

  V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.